ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ άνω των 29€ πανελλαδικά μέσω BOX NOW

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία στον ιστότοπο www.mamadog.gr με σκοπό την συντήρηση, βελτίωση και διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία κάθε φορά που επισκέπτεστε τα καταστήματά μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας στον ψηφιακό κόσμο στο διαδίκτυο και την πληροφόρησή σας και την πώληση σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Η παρούσα πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τον τρόπο που εμείς, ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης σας γνωρίζουμε τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ*

α) Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση

γ) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς

δ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης, καθώς και δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του Πελάτη.

*Με εξαίρεση τον αριθμό κινητού, το είδος και πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσης και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και είναι σε προαιρετική βάση.

2. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως – ανά περίπτωση – αναφερόμενες πηγές:

Α) Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας από τον Πελάτη.

Β) Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς από τον Πελάτη ή και από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

Γ) Τα δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσης του Πελάτη από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης, ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανόμενων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόμενους με την Εταρεία παρόχους υπηρεσιών.

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του Πελάτη, η Εταιρεία ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκατάθεσής του.

3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά τα ανωτέρω είτε με την έναρξη ή την πρόθεση έναρξης συναλλακτικής σχέσης, ή και μεταγενέστερα με σκοπό:

Α) τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Πελάτη από την παρεχόμενη από την Εταιρεία εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της www.mamadog.gr.

Β) την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μαζί του για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων της www.mamadog.gr

Γ) Την κατάρτιση σύμβασης με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της

Δ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης και την εξέτασή του από την www.mamadog.gr προς απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του Νόμου

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Α) Οι υπάλληλοι της www.mamadog.gr οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχέση αυτή ή επιβάλλονται από το νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του επαγγελματικού απορρήτου.

Β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η www.mamadog.gr εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, εταιρείες ερευνών αγοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες φύλαξης στο διαδίκτυο περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Γ) Εποπτικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες).

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ:

Όλα τα δεδομένα ταυτοποίησης που τυχόν έχετε παράσχει στην ιστοσελίδα www.mamadog.gr διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης)

Β) να διορθώσει ή/και συμπληρώσει αυτά ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

Γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

Δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

Ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (Δικαίωμα στη λήθη).

ΣΤ) Να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα του που της έχει παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην Φορητότητα των δεδομένων).

Περαιτέρω η mamadog.gr έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr) η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν ,εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό 6 ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό 6 δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

Στα γραφεία της Εταιρείας Μπιζανίου 1 Μεταμόρφωση Αττικής

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η www.mamadog.gr δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες, αιτήματα ή παράπονα για τα δικαιώματα απορρήτου σας όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου της www.mamadog.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Καταστήματα

Πεύκων 40, Μεταμόρφωση 14451

Γαληνού 3-5, Νέα Ιωνία 142 33

Δωρεάν Μεταφορικά

Δωρεάν μεταφορικά εντός Αττικής

Υπηρεσίες Grooming

Υπηρεσίες Grooming για το αγαπημένο σας κατοικίδιο

Ασφαλείς Πληρωμές

Σας προσφέρουμε ασφάλεια στη πληρωμή σας

© Mamadog 2022

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. View more
Cookies settings
Αποδοχή
Δεν συμφωνώ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία στον ιστότοπο www.mamadog.gr με σκοπό την συντήρηση, βελτίωση και διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία κάθε φορά που επισκέπτεστε τα καταστήματά μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας στον ψηφιακό κόσμο στο διαδίκτυο και την πληροφόρησή σας και την πώληση σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Η παρούσα πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τον τρόπο που εμείς, ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης σας γνωρίζουμε τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ*

α) Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση

γ) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς

δ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης, καθώς και δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του Πελάτη.

*Με εξαίρεση τον αριθμό κινητού, το είδος και πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσης και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και είναι σε προαιρετική βάση.

2. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως – ανά περίπτωση – αναφερόμενες πηγές:

Α) Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας από τον Πελάτη.

Β) Τα δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς από τον Πελάτη ή και από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

Γ) Τα δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσης του Πελάτη από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης, ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανόμενων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόμενους με την Εταρεία παρόχους υπηρεσιών.

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του Πελάτη, η Εταιρεία ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκατάθεσής του.

3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά τα ανωτέρω είτε με την έναρξη ή την πρόθεση έναρξης συναλλακτικής σχέσης, ή και μεταγενέστερα με σκοπό:

Α) τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Πελάτη από την παρεχόμενη από την Εταιρεία εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της www.mamadog.gr.

Β) την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μαζί του για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων της www.mamadog.gr

Γ) Την κατάρτιση σύμβασης με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της

Δ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης και την εξέτασή του από την www.mamadog.gr προς απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του Νόμου

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Α) Οι υπάλληλοι της www.mamadog.gr οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχέση αυτή ή επιβάλλονται από το νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του επαγγελματικού απορρήτου.

Β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η www.mamadog.gr εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, εταιρείες ερευνών αγοράς, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες φύλαξης στο διαδίκτυο περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Γ) Εποπτικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες).

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ:

Όλα τα δεδομένα ταυτοποίησης που τυχόν έχετε παράσχει στην ιστοσελίδα www.mamadog.gr διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης)

Β) να διορθώσει ή/και συμπληρώσει αυτά ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

Γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

Δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

Ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (Δικαίωμα στη λήθη).

ΣΤ) Να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα του που της έχει παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην Φορητότητα των δεδομένων).

Περαιτέρω η mamadog.gr έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr) η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν ,εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό 6 ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό 6 δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

Στα γραφεία της Εταιρείας Μπιζανίου 1 Μεταμόρφωση Αττικής

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η www.mamadog.gr δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες, αιτήματα ή παράπονα για τα δικαιώματα απορρήτου σας όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου της www.mamadog.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Save settings
Cookies settings